Nowe opłaty w procesie cywilnym

W zależności od wartości przedmiotu sporu: 1) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych; 2) ponad 500 złotych do 1 500 złotych – w kwocie 100 złotych; 3) ponad 1 500 złotych do 4 000 złotych – w kwocie 200 złotych; 4) ponad 4 000 złotych do 7 500 złotych – w kwocie 400 złotych; 5) ponad 7 500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych; 6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych; 7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1 000 złotych. Przy wartości przedmiotu sporu ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

Nowe uregulowanie opłaty w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych od strony będącej konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rodzinne (art. 13a).

Przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20 000 złotych pobiera się opłatę stałą w kwocie 1 000 złotych.

Zmienia się wysokość opłaty tymczasowej (art. 15).

Zmienia się uregulowanie dotyczące opłaty od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej (art. 19). Nowa wysokość wynosi 1/5 opłaty od pozwu ( do 21 sierpnia 2019 roku 40 złotych i 300  złotych ).

Nowa wysokość opłaty od zażalenia na postanowienia wymienione w art. 22 u.k.s.c. jest to kwota 100 złotych (do 21 sierpnia 2019 – 40 złotych ).

Nowa wysokość opłaty od wniosku o założenie księgi wieczystej, połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, odłączenie nieruchomości lub jej części, sprostowanie działu I-O, Jest to kwota 100 złotych.

Nowa wysokość opłaty od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, zabezpieczenie spadku, sporządzenie spisu inwentarza lub odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku  100 złotych.

Nowa wysokość opłaty od wniosku o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów  w wysokości 100 złotych.

Opłata od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia albo zarządzenia w wysokości  100 złotych.

Zmiana opłaty od wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego złożonego przed wniesieniem pisma wszczynającego postępowanie. Wynosić ona będzie  ¼ część opłaty należnej od pozwu o to roszczenie ( do 21 sierpnia 2019 roku to kwota 100 złotych )

Zmiany w KPC od 21 sierpnia 2019 r.

 –  zmiana art. 52 § 2 KPC (dot. wyłączenia sędziego),

– dodanie §21a do art. 125 KPC (dot. wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego),

– zmiana art. 139 § 3 KPC (dot. doręczeń pism podmiotom podlegającym wpisowi do rejestru sądowego) ,

– dodanie art. 1781KPC (dot. postanowienia o zawieszeniu postępowania),

– zmiana art. 182 § 1-2 KPC (dot. podstaw umorzenia postępowania),

– zmiana art. 355 KPC (dot. umorzenia postępowania),

– dodanie §2 do art. 804 KPC (dot. tytuły wykonawczego),

– dodanie art. 8042 KPC (dot. przejście uprawnienia po powstaniu tytułu wykonawczego),

– dodanie pkt 11 do art. 825 KPC ( dot. umorzenia postępowania egzekucyjnego).

Nowelizacja KPC

Wprowadza nowy tryb doręczeń. Jeżeli pozwany, pomimo powtórnego awizowania przesyłki, nie odbierze pozwu lub innego pisma procesowego przewodniczący zawiadomi o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika (zaliczka do 100 zł). Po bezskutecznym upływie terminu lub fiasku doręczenia przez komornika sąd może zawiesić postępowanie.

Rozwód to nie podział majątku.

Praktycznie każdy z moich klientów łączy w rozmowie sprawy rozwodowe z podziałem majątku. Jeżeli strony nigdy nie zawierały umów majątkowych małżeńskich (intercyz) to podział majątku będzie możliwy dopiero po uprawomocnieniu się rozwodu.  Podział majątku w trakcie rozwodu jest co prawda możliwy ale tylko teoretycznie i praktycznie nigdy nie stosowany przez sądy – musiałby być bezsporny – tj. zgodny co do składników majątkowych, sposobu podziału i wartości… A o to zwaśnionym małżonkom bardzo trudno…

Wierność w czasie separacji ? [rozwód gorzów]

Sądownictwo stoi na stanowisku, że obowiązek dochowania wierności trwa także w razie orzeczenia separacji, a zatem zdrada małżeńska w tym czasie może stanowić o winie w postępowaniu rozwodowym. W wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 9 września 2009 r., w sprawie I ACa 565/09 (LEX nr 756661) zauważono, iż „dyskusyjne jednak jest twierdzenie, że małżonkowie pozostający w separacji nie są obowiązani do wzajemnej wierności. Skoro sensem istnienia instytucji separacji jest restytucja związku małżeńskiego, a obowiązek wierności może znacznie pomóc w realizacji tego celu – w każdym razie z pewnością nie zaszkodzić – obowiązek wierności powinien ciążyć na małżonkach.”

Proponowane zmiany w prawie pracy w skrócie (adwokat gorzów i nie tylko)

Urlop na żądanie – pracownik nadal będzie mógł występować o krótki urlop – do 4 dni w roku, ale taką potrzebę będzie musiał zgłosić pracodawcy najpóźniej 24 godziny przed wzięciem dnia wolnego.

Wymiar podstawowego urlopu –  nowelizacja przewiduje jednolity wymiar urlopu dla wszystkich, niezależnie od stażu pracy czy wykształcenia. I będzie to 26 dni w roku kalendarzowym. Uwaga – urlop przepadnie jeżeli nie zostanie wykorzystany przez pracownika do końca I kwartału roku następnego!

Adwokat Bartosz Wiszewski

Stawki adwokata za sprawy o zapłatę w Choszcznie?

Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1)do 500 zł – 90 zł;
2)powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
3)powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
4)powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
5)powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
6)powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
Adwokat Elżbieta Prawucka – Wiszewska – Twój adwokat w Choszcznie